Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Van Der Meer Advocaat

 

1.              Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Van der Meer Advocaat.

2.              Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van der Meer Advocaat.

3.              Van der Meer Advocaat is een eenmanszaak en voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.

4.              Deze algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van de bestuurders, alsmede degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn.

5.              Iedere aansprakelijkheid van Van der Meer Advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.

6.              Van der Meer Advocaat zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Van der Meer Advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Van der Meer Advocaat aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.

7.              Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal Van der Meer Advocaat haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld. De hoogte ervan zal door Van der Meer Advocaat in redelijkheid worden vastgesteld.

8.              Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium  dat de opdrachtgever aan Van der Meer Advocaat dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Van der Meer Advocaat jaarlijks vast te stellen uurtarieven en vermeerderd met de B.T.W. Kosten die Van der Meer Advocaat namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden separaat in rekening gebracht.

9.              Restitutie van gelden in depot vindt bij voorkeur giraal plaats. Voor contante restitutie worden externe koeriersdienstkosten in rekening gebracht.

10.           Van der Meer Advocaat zendt, tenzij anders onmiddellijk is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

11.           Van der Meer Advocaat zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.

12.           Van der Meer Advocaat is indien noodzakelijk vrij vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen. Zonodig  zal Van der Meer Advocaat voor vervanging buiten kantoor zorgdragen.  Vervanging zal slechts plaatsvinden door advocaten met wie een samenwerkingsverband bestaat.

13.           Van der Meer Advocaat verstrekt u op aanvraag een cliënttevredenheid-onderzoeksformulier.

14.           De rechtsverhouding tussen Van der Meer Advocaat en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.